A0012043

Funn av krigsminner

Hva gjør du om du finner gjenstander som er krigsminner?

Krigsminnemateriell i naturen

Krasjsteder for militære fly, slagområder og skipsvrak er en viktig del av Norges militære og sivile historie. De er hovedsakelig fra andre verdenskrig, hvor det var stor aktivitet i Norge, de kan være begravet, nedsenket eller rester på bakken. Noen steder er de synlige, for eksempel som spredning i høylandet, kan eksponeres ved lavvann eller kan være helt nedgravd eller nedsenket. I de fleste tilfeller kan imidlertid en spredning av materielle på overflate maskere større avleiringer, ofte begravet i stor dybde. På slagmarkene kan de være spredte tomme hylser eller gjenstander fra kampen. Disse tilhører en periode som fortsatt ligger godt i hukommelsen og har betydning for minne, minnesmerke, deres kulturelle verdi som historiske gjenstander og informasjonen de inneholder om både omstendighetene til konflikt eller tap. Det er derfor viktig at disse områdene er bevart.

Forsvarets museer fraråder publikum på det sterkeste å samle historisk materiale fra naturen da dette fjerner bevis fra viktige steder.
 

Staten eier materiell fra andre verdenskrig

Tysk materiell fra andre verdenskrig eies av Staten ved Forsvarsdepartementet, jf. lov 15. desember 1950 nr. 4 om fiendegods (fiendegodsloven). Materiell fra andre nasjoner eies av opprinnelsesnasjonen, men eierskapet forvaltes av Forsvarsdepartementet. Dette betyr at materiell, eller rester av materiell fra andre verdenskrig som ligger på offentlig eller privat eiendom ikke er eierløst, men tilhører Staten v/Forsvarsdepartementet. Det er følgelig ulovlig å tilegne seg slikt materiell og brudd på dette vil anmeldes til politiet.

I perioden 1940-1945 var Norge åsted for krigshandlinger og okkupasjon. Fortsatt ligger det rester av materiell fra denne tiden forskjellige steder i Norge. Dette gjelder for eksempel flyvrak, våpenstillinger og annet lignende materiell, inkludert mindre deler som uniformseffekter, våpendeler og andre gjenstander. Materiell fra denne spesielle epoken i norsk historie har både stor kulturhistorisk verdi og samlerverdi, og har de senere årene i økende grad vært utsatt for plyndring. Forsvarsdepartementet og Riksantikvaren ønsker med dette derfor å klargjøre eierskapet til tysk- og alliert materiell fra 2. verdenskrig.
 

Krigsminner i hjemmet

De som opplevde andre verdenskrig er en gruppe i ferd med å falle fra. Snart må historiene de deler læres på nytt, fortalt av barn eller skriftlige kilder. Artefakter fra krigen vil bli stadig viktigere for å fortelle hele historien. Uten en skriftlig oversikt kan historikken til objektene gå tapt over tid, så dokumentasjon bør være en viktig del av arbeidet med å ta vare på og bevare andre verdenskrig-relaterte gjenstander. Hvis familien din har krigsminner, bør du prøve å registrere hvor de kommer fra, hvordan du fikk det og hvem, hvor og hvordan de ble brukt. Dette er spørsmål Forsvarsmuseer stiller hvis du tilbyr dette materialet til oss. Slik informasjon er ofte forskjellen mellom at vi sier ja eller nei til en donasjon.

Ofte vil dette materialet være skjørt og kan allerede være skadet. Det er viktig at du holder det på et trygt, tørt sted. Materialer som ull og papir kan spises av insekter og gnagere. Sjekk regelmessig gjenstander som kan bli angrepet av skadedyr, og søk hjelp hvis du ser skader. Det kan være gjenstander som inneholder farlige materialer eller må registreres, for eksempel skytevåpen. Hvis du er bekymret for gjenstander du har funnet, kan du kontakte politiet eller lokalmuseet for å få råd.