Tilskuddsordning for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig

Organisasjoner, foretak og enkeltpersoner som ønsker å gjennomføre historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig, kan søke økonomisk støtte til prosjekter over Forsvarets budsjett. Ordningen har som formål å bidra til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig.

Tildelingen skjer i henhold til gjeldende bestemmelser i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet. Se blant annet forskriftens kapittel 4.
 

Søknad og rapportering:

Midlene fordeles to ganger i året med søknadsfrist 1. mars eller 1 september.

 1. Last ned søknadsskjema

  1) Søknadsskjemaet er et verktøy for søker til å informere om virksomheten, målsettinger, formål, arbeid og hvorfor det søkes om støtte. Videre er det viktig at det fremkommer hvordan virksomheten/prosjektet oppfyller kravene som er gitt i tildelingskriteriene. Det er derfor viktig at skjemaet fylles ut så detaljert som mulig og knyttes direkte opp mot tilskuddsordningens formål og tildelingskriterier.

  2) Behov/formål/hensikt, og ønsket resultat av et prosjekt det søkes støtte til må tydelig beskrives. Prosjektets målsetting må knyttes til tilskuddsordningens vurderingskriterier.

  3) Hele prosjektets budsjett må fremgå av søknadsskjemaet, også der budsjettet er større enn søknadssummen. Beløp skal oppgis, og alle kostnader og eventuelle andre inntekter skal fremgå.   Søknaden skal vedlegges en finansieringsplan og et budsjett. Om organisasjonen også søker støtte hos andre aktører, skal dette oppgis i søknaden. Organisasjoner som søker støtte hos andre instanser i forsvarssektoren, skal sette disse på kopi på søknaden til Forsvaret.

 2. Postadresse:
  Forsvarsmuseet
  Postboks 800, Postmottak
  2617 Lillehammer

  Alternativt kan søknaden sendes på epost til
  postmottak@mil.no

Rapportering på tildelte prosjektmidler

For rapportering på tildelte prosjektmidler benyttes dette skjemaet.


Spørsmål

For ytterligere spørsmål om ordningen:
Forsvarets museer v/ major (p) Kjetil A. Johansen
kjejohansen@mil.no eller tlf: 23 09 37 03 / 913 05 571

NB! Forsvaret forvalter også tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner og veteranprosjekter som fremgår av forskriften kapittel 3. Les mer om dette her.