FRO 010 Volvo Jeep 1975

Utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Forsvarets museer er vedtaksinstitusjon for søknader om visse typer materiale som ønskes ført ut av landet, med grunnlag i kulturminneloven § 23. Dette gjelder militært materiell og våpen, militære motorvogner, luftfartøy og båter fra før 1950.

Alle spørsmål om eksporttillatelser kan rettes til [email protected]

Det må legges ved nok dokumentasjon til at Forsvarets museer kan identifisere gjenstanden og til at tollvesenet kan bekrefte at godkjent søknad stemmer med fysisk gjenstand. For biler må vi få bilder av chassisnummer og vognkort hvis det er registrert. 

Husk at museet trenger tid til å saksbehandle søknaden – vanligvis 14 til 21 dager. For enkelte kulturgjenstander kreves det kanskje spesialkompetanse og behov for dialog mellom flere institusjoner. Ikke vent med å søke til dagen før gjenstanden skal transporteres ut av landet. Da risikerer du ikke å pådra deg ekstra kostnader til ny transport fordi søknaden ikke kan behandles på dagen.

Veiledning for søknad:

  • Last ned søknadsskjema fra Kulturrådets nettside
  • Send utfylt skjema med bilde til oss på e-post ([email protected]) eller til postadresse: Forsvarsmuseet, POB 1550 sentrum, 0015 Oslo
  • Vår sentraladministrasjon vil sende søknaden til den aktuelle eksperten som vil evaluere og sende den til museumsdirektøren for sertifisering.
  • Du vil motta en papirkopi av søknaden i posten. Dessverre kan vi ikke sende deg elektroniske versjoner, da disse ikke er juridisk gyldige. Dette dokumentet må reise med gjenstanden når det eksporteres.

Vi vurderer bare eksport i forhold til historisk betydning. Noen gjenstander som inneholder farlig materiale kan kreve ytterligere lisenser fra andre departementer.