A0015489

Våpenloven og Forsvarets museer

Forsvarets museer får ofte spørsmål om innlevering og donering av håndvåpen som gave. Mange av disse våpnene er fra andre verdenskrig, ikke registrerte og nedarvet fra familiemedlemmer.

Forsvarets museer følger Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven) og Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Retningslinjene under er kun utdrag fra våpenloven.

Hva må du gjøre hvis du ønsker å donere et våpen til Forsvarets museer?

Museene kan ikke ta imot våpen, våpendeler eller ammunisjon uanmeldt direkte ved noen av våre museer.

 • Har du et uregistrert våpen, eller et våpen du har arvet og du ønsker å donere dette til våre museer skal du ta kontakt med lokalt politi. Hvis du er usikker på om våpenet er registrert vil Politiet hjelpe deg med opplysninger.
 • Har du et deaktivert / plombert våpen du ønsker å donere til våre museer må du registrere innehavet hos politiet på fastsatt skjema før overlevering til museet.
 • Skytevåpen skal under transport være tømt for ammunisjon og sikret mot at det kommer på avveie. Våpenet skal normalt være tildekket.
 • «Ikke kontrollpliktige» våpen kan doneres til museet kun etter avtale på forhånd.
   

Hva er «Ikke kontrollpliktige» våpen?

Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen etter våpenloven § 1 annet ledd. Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom Politidirektoratet har funnet dem egnet til kun å avfyre ammunisjon som enten er utilgjengelig i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning.

Den som før forskriftenes ikrafttredelse innehar rifler eller hagler med modellår før 1885 eller pistoler eller revolvere med modellår før 1871 kan beholde disse uten særskilt tillatelse.
 

Hva er deaktiverte/plomberte våpen

Et skytevåpen anses å være gjort varig ubrukbart (deaktivert) dersom alle vesentlige deler av våpenet er gjort permanent ubrukelige. Deaktiveringen kan foretas av godkjent tilvirker eller børsemaker og skal etterkontrolleres av politiet. Når etterkontroll er gjennomført og godkjent, skal politiet merke våpenet, utferdige attest for deaktiveringen og registrere våpenet som lovlig deaktivert.
 

Hva omhandler ammunisjon

 1. Patroner bestående av prosjektil, hylse, drivladning og tennmiddel.
 2. Prosjektiler av enhver art bestemt for utskyting eller utsending ved de i § 1 nevnte skytevåpen.
 3. Hylser når de er forsynt med ladning eller tennmiddel.
 4. Håndgranater, bomber, raketter, miner o.l.
 5. Lys-, brann-, gift- og tåregassbokser.
 6. Gift- og tåregasser til bruk i de § 1 nevnte skytevåpen eller i ammunisjon som nevnt i denne paragrafs bokstaver a, b, d og e. f.

All ammunisjon skal leveres lokalt politi. Ta kontakt med politiet før avlevering av ammunisjon.

Ved funn av ammunisjon i naturen skal du ikke røre denne, men merke stedet og ta kontakt med lokalt politi.