Vaktsoldater fra Hans Majestets Kongens Garde på Akershus festning i solnedgang ved Akershus slott i Oslo / Soldiers from His Majesty The Kings Guard in sunset at Akershus fortress in Oslo

Hva betyr kultur og tradisjon for Forsvaret?

Kultur omgir oss og handler om ulike måter å leve og omgås på. Hverken nasjonalsangen eller fargen på tjenesteantrekket har en direkte nytteverdi, men sier noe om hvem vi er. Det er godt å vite at man er del av noe større. Noe som var her før du kom, og som vil fortsette etter at du er borte.

Skal du fungere godt i en organisasjon, må du kjenne dens kultur. Kultur er det som reflekterer organisasjonens verdier utad, og som holder den sammen innad. Forsvarets kultur gjenspeiler hvor vi kommer i fra, og hvor vi skal i framtiden.

Kultur består av fire lag. Det synlige laget består av gjenstander, musikk og seremonier. Det er det synlige uttrykket for vår kultur, og er spesielt viktig for Forsvaret. Forsvaret er en stor organisasjon som er spredt ut over hele landet, og involverer mange ulike bransjer og fagfelt. Skal alle de ulike delene fungere godt sammen, må alle kjenne den kulturen som gjelder i Forsvaret. At vi har verneplikt gir også store og hyppige utskiftninger, noe som gjør det ekstra viktig å synliggjøre Forsvarets kultur for alle nye. Det synlige laget er også det folk hører og ser i møtet med Forsvaret, og som påvirker det de føler når de tenker på oss.

Deretter kommer våre daglige handlingsmåter. Hvordan vi omgås hverandre og hvordan vi løser hverdagslige utfordringer, sier noe om den kulturen som råder. Organisasjonskulturen er det som styrer handlingene våre når vi tror at vi ikke blir sett. Kultur er ikke noe som vedtas, men blir til gjennom alle våre daglige handlinger. Om vi i det daglige firer på kravene til standard, vil vi på sikt være med på å sette en ny standard. Lavere enn den forrige.

Det tredje kulturelle laget består av de verdiene vi setter høyest. I Forsvaret er det kjerneverdiene: Respekt, ansvar og mot. De skal ligge til grunn for all Forsvarets virksomhet, og ha en sentral betydning for hver og en av oss.

Det fjerde og dypeste laget består av våre grunnleggende antakelser og oppfatninger, og som er med på å styre våre beslutninger. Disse fire til sammen gir Forsvarets kultur og identitet, og er det som gjør at en følelse av «vi» kan bli sterkere enn følelsen av «jeg».

Mens kultur favner vidt og bredt, og betegner alt i samfunnet som er sosialt videreført, er tradisjon den delen av kulturen som vi bevisst ønsker å ta vare på, og som vi bringer videre til nye generasjoner. Tradisjon er en følelse av forpliktende kontinuitet, som gir seg utslag i at vi tar vare på det gamle i den utstrekning det kan tjene det nye. Det er spesielt viktig for Forsvaret som er gjennom kontinuerlig utvikling, og hvor det i ekstreme situasjoner kan stå om livet. Kultur og tradisjoner bygger korpsånd, som er helt nødvendig i krig. Det er godt å vite at man er del av noe større. Noe som er viktigere enn deg selv, som var her før du kom, og vil fortsette etter at du er borte.